Kanttekeningen bij scholenvisie gemeente Loppersum

De gemeente Loppersum heeft een visie ontwikkeld die inhoudelijk is behandeld in de commissievergadering van 3 december. Deze visie is via de website van de gemeente Loppersum te downloaden.

Deze visie is maandag 17 december door de gemeenteraad vastgesteld. Het betreft hier een visie, die uiteindelijk moet uitmonden in een definitief voorstel in het voorjaar van 2014. Onze werkgroep heeft op 3 december van het spreekrecht gebruik gemaakt en tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een aantal kanttekeningen geplaatst, zie hieronder:

“Geachte commissieleden,

De Werkgroep Kleine Scholen Oost heeft spreektijd aangevraagd omdat vanavond de visie Lopster schoolgebouwen op de agenda staat.

In deze visie wordt toekomst geschetst hoe de gemeente Loppersum en schoolbesturen willen omgaan met bevolkingskrimp in onze regio.

We zijn als werkgroep blij zijn met de voortgang en prettige samenwerking met de gemeente en Marenland en wij vinden in het voorliggende visiestuk onze standpunten zoals verwoord tijdens de gezamenlijke gesprekken terug. We willen u toch attenderen op een aantal zaken.

Want, ondanks het feit dat de partijen nog ruim een jaar de tijd hebben om stanspunten uit te wisselen en nader tot elkaar te komen ligt hier wel een toekomstvisie die u mag goedkeuren en dat daarna door de raad zal worden vastgestel. Er zal er op dit stuk doorgeborduurd worden naar de toekomst. Wat ons nu b.v. al zorgen baart is de alinea op blz. 14, onder f.

Om de handhaving van de kwaliteit van onderwijs en opvang voldoende te borgen en de problemen van financierbaarheid het hoofd te bieden, kiezen de organisaties Kids2b, Noordkwartier en Marenland in de DAL-gemeenten daar waar mogelijk voor de oprichting van z.g. geïntegreerde kindvoorzieningen. Dit zijn stevige gezonde eenheden met een ideale omvang van 250 kinderen.

En ondanks dat partijen coöperatief lijken samen te werken, vindt de WKSO dit toch wel heel definitief gesteld. Dit is dus het moment om bij te sturen wat ons betreft, omdat onze visie toch een andere is.

Krimp blijkt een gegeven te zijn, maar hoe meer je over krimp praat, hoe minder creatief de oplossingen. De krimpprognoses verschillen ook nogal. Is dit eigenlijk wel een krimpregio, gezien de huidige en waarschijnlijk ook toekomstige werkzaamheden in de Eemshaven en trekt dat geen jonge gezinnen aan die willen wonen op een plek waar een basisschool is voor hun kinderen? Veilig naar school kunnen is tegenwoordig bijna een luxe.

Dan kom ik direct bij het 1e punt: Verkeersveiligheid. Op blz. 14 kunt u lezen dat een gemeente wettelijk gezien een verantwoordelijkheid heeft voor leerlingen vervoer als de afstand van school naar huis langer is dan 6 k.m. Om het maar even praktisch te maken:

Voor kinderen uit Zeerijp b.v. heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid, omdat die afstand 3 k.m. bedraagt. Ziet u de wegen voor u? Onverlicht, geen fietspaden, geen witte strepen, aan beide zijden een sloot. We spreken hier over kinderen van 5 tot 12 jaar. Heeft de gemeente misschien wel een verantwoordelijkheid als het om verkeersveiligheid en kinderlevens gaat?

We kunnen het wel over wetten en/of juridische aansprakelijkheid hebben, maar wij houden het graag dicht bij huis en kijken wat voor impact het heeft op

kinderen en gezinnen als de basisscholen uit de dorpen verdwijnen. Op leefbaarheid dus.

In voorliggend visiestuk wordt de vraag gesteld of de verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in een dorp niet meer is dan een school moet en mag dragen. Het zou de school van haar kerntaak afhouden. Wat is de kerntaak? Dat is kwalitatief goed onderwijs leveren, inderdaad. En lever je dat beter aan gezonde eenheden van 250 kinderen? Kijk naar de Amarantis onderwijsgroep.

Heel groot en nog grotere problemen. Het gaat uiteindelijk om gemotiveerde, gekwalificeerde en integere leerkrachten. Klein kan dan een groot voordeel zijn. In zo’n omgeving zijn kinderen gelukkiger en gemotiveerder en met hen de leerkrachten. Zo lijken leefbaarheid en school toch iets met elkaar te maken te hebben. Verder wordt gerefereerd aan andere voorzieningen die bepalend zouden zijn voor leefbaarheid zoals b.v. een dorpshuis. Maar in sommige dorpen zijn school en andere voorzieningen met elkaar verweven. Als je één pijler weghaalt stort de hele constructie in. Dat willen we toch niet? De kracht mag niet uit de dorpen worden gehaald. Een andere ontwikkeling is dat kinderopvang landelijk al terugloopt vanwege het overheidsbeleid. Voor veel ouders is het niet meer te betalen. In onze regio is kinderopvang nooit een

hot-item geweest. Hier is precies zoals de overheid het wenst: zorg voor elkaar. Hier zijn we nog niet dermate geïndividualiseerd en onverschillig dat we langs elkaar heen leven. Laten we dat zo houden.

Gaan kleine scholen ten koste van kwaliteit? Combinatieklassen zouden kinderen niet die kwaliteit bieden die ze nodig hebben. Dit staat of valt wederom met de leerkracht. Centraal Nederland is een organisatie die leerkrachten van kleine scholen coacht. Kleine scholen, grote kansen is daar het devies. Grote kindvoorzieningen maakt een kind niet per definitie gelukkiger en de vraag is dan ook of een kind die om wat voor reden niet goed mee kan, beter geholpen is op een school waar gezonde eenheden van 250 kinderen zitten dan op een kleine dorpsschool waar ze zich veilig voelen. Brede scholen hebben hun langste tijd al gehad. In de stad Groningen willen de Vensterscholen weer gewoon school zijn in plaats onderdeel van een breed georienteerde voorziening.

De WKSO wil de stap maken naar meer samenwerking tussen de scholen, precies zoals het huidige regeerakkoord aangeeft:

In krimpgebieden moeten alle vormen van samenwerking mogelijk zijn. Denominatie noch fusietoets mag daarbij in de weg staan.

In de visie wordt gesproken over verregaand samenwerken tussen schoolbesturen, het wordt tijd dat niet enkel de besturen samenwerken, maar juist de scholen. Zodat wij in Loppersum kunnen spreken van één school op vier

locaties. Tijdens de presentatie van jonge architecten in Hotel Spoorzicht op 14 september j.l. kwamen daar mooie voorbeelden van langs.

Dus niet zoals er in de visie staat, dat er eigenlijk al gekozen is, want dan kunnen we wel stoppen met onderhandelen. Als er dan al gekrompen moet worden krimp dan creatief hou niet rigide vast aan prognoses.

Als laatste drie vragen:

1. De aannames over kwaliteit, leefbaarheid en krimp in het stuk lijken weinig ruimte te bieden voor alternatieve argumenten: hoe kan de gemeente garanderen dat er dan wel lokaal maatwerk wordt toegepast aan de hand van dit stuk?

2. Peuterspeelzaal Kids2b wordt in de visie consequent als partner genoemd, maar er bestaat toch zoiets als openbare aanbesteding, waarom worden andere partijen zoals b.v. ‘Tante Muis ‘buiten mededinging gehouden?

3. Hoe kan het dat wordt gesproken op blz. 24 dat volgens de inspectie de Wilgenstee in Zeerijp passend zou zijn, terwijl juist die school flink uit haar jasje is gegroeid?

Namens de WKSO dank voor uw aandacht.”

De visie laat wel ruimte voor uitwerking van Scenario V en is verder geen beletsel voor de gesprekken tussen de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost, Marenland en de gemeente.

 

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s